Πιστοποιημένες Επικίνδυνες Μεταφορές (ADR)

Η Συμφωνία ADR (Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων) καθορίζει τις αναγκαίες απαιτήσεις και προδιαγραφές των επικίνδυνων μεταφορών, και τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το 1968.

Η πλειονότητα των Ευρωπαϊκών Χωρών έχουν υπογράψει και αποδεχτεί την Συμφωνία (48 Κράτη αποτελούν Συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας). Ο Νόμος 1741/1987 είναι το πρώτο εθνικό νομοθετικό κείμενο σχετικά με την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, με τον οποίο η Ελλάδα επικύρωσε τη Συμφωνία ADR.
Αναλαμβάνουμε την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων φορτίων, όπως εκρηκτικά, επικίνδυνα αέρια, εύφλεκτα υγρά και στερεά, οργανικά υπεροξείδια και οξειδωτικά, τοξικά και μολυσματικά, ραδιενεργά, διαβρωτικά και διάφορα άλλα, δηλαδή ουσίες και είδη που κατά την διάρκεια της μεταφοράς παρουσιάζουν κίνδυνο που δεν καλύπτεται από τις άλλες κλάσεις. Γενικά, περιλαμβάνονται ουσίες που δεν παρουσιάζουν άμεσο κίνδυνο αλλά παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο αν διασκορπιστούν στο περιβάλλον.